Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
logo
LOADING...

Wynik przetargu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na budowie budynku zakładu przetwórstwa warzyw

Łomża.03.03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3 / 2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na budowie budynku zakładu przetwórstwa warzyw wraz z infrastrukturą techniczną w Łomży przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Łomży na terenie obejmującym działki o nr. ew. 30427/3 , 30428/4 , 30429/4 , 30430/4 w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Nadzór inwestorski będzie prowadzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 tj. z późniejszymi zmianami)
Zakres prac będzie obejmował:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

Czas realizacji budowy – ok 12 miesięcy
Przedmiot zamówienia posłuży do uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji z PROW 2014-2020 i będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty które:
- posiadają odpowiednie kompetencje do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane na podstawie oświadczenia składanego przez oferentów.

3. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- najniższa cena (netto) - waga 70%
- liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich obiektów usługowych lub przemysłowych ostatnich 5 latach (w szt.) - waga 30%

4. Opis sposobu przyznawania punktacji:
sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: przyznawane będą punkty od 0 do 100.
Za kryterium "najniższa cena" można uzyskać do 70 pkt (dla najniższej ceny)
Za kryterium "liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich obiektów usługowych lub przemysłowych w ostatnich 5 latach” można uzyskać do 30 pkt.

Kryterium "najniższa cena" - liczba pkt = (cena najniższa/ cena oferty badanej)x70
- do porównania ofert będzie brana cena netto (bez VAT)

Kryterium "liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich obiektów usługowych lub przemysłowych w ostatnich 5 latach” - liczba pkt = (liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich z oferty badanej / największa liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich)x30
(liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich powinna być podana w sztukach).

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5.Informacja na temat zakresu wykluczenia:
oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
- oferta została złożona po terminie określonym w pkt 6 zapytania ofertowego,
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu podmiotu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a oferentem, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji , 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 5. pozostawaniu z wystawcą oferty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności tych osób.

6. Termin składania ofert
termin składania ofert upływa w dniu 17/03/2017 (min 7 dni od upublicznienia zapytania na stronie www)- liczy się data wpływu oferty do składającego zapytanie ofertowe.

7. Planowany termin realizacji zamówienia:
planowany termin realizacji zamówienia – czas trwania budowy ok 12 miesięcy (planowane rozpoczęcie budowy to okres od marca do listopada 2017 roku – w zależności od terminu złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

8. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej (w załączeniu formularz ofertowy) na adres siedziby wystawiającego zapytanie ofertowe, podany w nagłówku zapytania ofertowego osobiście, kurierem lub pocztą.
Liczy się data wpływu oferty do wystawiającego zapytanie ofertowe. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty które wpłynęły do wystawiającego zapytanie ofertowe w terminie określonym w pkt 6 zapytania ofertowego.

9.Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP),
- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów określonych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty netto / brutto i podatek VAT,
- liczba prowadzonych nadzorów inwestorskich obiektów usługowych lub przemysłowych (w szt. - zgodnie z kryteriami wyboru oferty),
- termin ważności oferty,
- warunki i terminy płatności,
- podpis oferenta (czytelny, lub nieczytelny z pieczęcią imienną),
- oświadczenie oferenta, że
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,

10. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

11.Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego :
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zapytania ofertowego do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Andrzej Łukasik nr kontaktowy: +48 510277922

12. Pozostałe postanowienia:
- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony składającego zapytanie ofertowe,
- wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji może zaprosić oferenta do negocjacji warunków realizacji inwestycji,
- wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego,
- wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość zmiany i odwołania zapytania ofertowego przed wyznaczonym terminem składania ofert.
- wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia,
- w szczególnych przypadkach wynikających z okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania obiektu i przeprowadzania postępowania ofertowego dopuszcza się możliwość zmiany umowy z wykonawcą.

Załączniki:

- formularz ofertowy,
- wzór umowy określonej w formularzu ofertowym.

This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we\'ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
x